April 29

Egon Erwin Kisch

Egon Erwin Kisch (born April 29, 1885) Austro-Hungarian (Czech) reporter, Communist activist – Australian Landfall


Jerry Seinfeld

Jerry Seinfeld (born April 29, 1954) U.S. comedian – Seinfeld